BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Gujar Balkree
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 12 September 2008
Pages: 90
PDF File Size: 16.27 Mb
ePub File Size: 17.85 Mb
ISBN: 839-1-87458-454-8
Downloads: 94081
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrimuro

Als er een afzuiging is, gebruik die dan ook. Er moet weer gewerkt worden. Als je een zuur en een loog mengt, gaat dit gepaardmet een heftige reactie borrelen, spatten, warmteontwikkeling ende ontwikkeling van gevaarlijke gassen. Een timmerman laat zijn hamer van 8 meter hoogte naar beneden vallen.

VCA Certification, get your VCA Certificate with our English VCA Course

Om het begrip risico goed te omschrijven moeten we naar twee zaken kijken: Het etiket van onbrandbare gassen is groen. Datzelfde geldt voor een bijna ongeval. Zorg bij het blussen dat u het juiste blusmiddel kiest enmet de rug in de wind staat bovenwinds. We noemen dit de mengverhouding. Daarom hebben wij informatie verzameld bxsisveiligheid ongevallen op het werk en tips om uw werkplek veilig te maken.

De hamer valt op het hoofd van een collega. Om een hoog zuurstofpercentage in de ruimte te voorkomen moet men slangbreuk- beveiliging toepassen en geen zuurstofflessen in een besloten ruimte plaatsen.

basisveiligheid VCA / VCA / NHA – Knoowy

In werd de Veiligheidswet in het leven geroepen. Wat is een explosie nu precies?

Stoffen die ook makkelijk door de huid worden opgenomen krijgen vaak een H bij de MAC-waarde. De Arbo-beleidsregels zijn bedoeld om een praktische invulling van deArbowetgeving te geven.

  BISE GUJRANWALA 10TH RESULT 2012 PDF

Keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit. Zo kunnen echte ongevallen de volgende keer voorkomenworden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van eenscheidingswand of zuurkast, maar ook door het verplaatsen vande werkzaamheden of door de werkzaamheden op basisveoligheid gunstiger tijdstip uit tevoeren.

Bovendien wordt er slordiger gewerkt en worden er meer fouten gemaakt. Irriterende stoffen kunnen door langdurig of herhaald contact een ontsteking veroorzaken.

Lesboek VCA Basisveiligheid

Deze stoffen hebben een vernietigende invloed op het planten- en dierenleven. Pasals dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichtingen instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen. Soms zal deBedrijfshulpverlening BHV ingeschakeld moeten worden. Schadelijke en Irriterende stoffen In de vorige paragraaf hebben we gezien dat verschillende stoffen grote verschillen in giftigheid hebben.

VCA English

Lees het etiket en de veiligheidsaanwijzing voor het openen van de verpakking 2. De Arbo-beleidsregels zijn bedoeld om een praktische invulling van deArbowetgeving te geven. Dit gaat immers in tegen het natuurlijk instinct! Op het etiket staan ook de zogenaamde H- en P-zinnen voorheen R en S zinnen H azzard -zinnen geven de bijzondere gevaren van de betreffende stof aan en de P revention -zinnen de veiligheidsaanbevelingen tegen die gevaren.

Dan is het belangrijk om de mensen tegende gevolgen van het ongeval te beschermen. De mengverhouding De verhouding tussen de brandbare stof en zuurstof is ook van belang voor het verloop van de brand.

Na een ongeval zal de werkvloer eventueel opnieuw geinspecteerd moeten worden, machines en installatieszullen nagekeken moeten worden.

Er zijn nu eenmaal situaties waar niets tegen te doen is. De druk in sommige gasflessenbedraagt bar. Een metselaar metselt op de 1everdieping een buitenmuur. De volgende gegevens moet u in ieder geval zo duidelijk beok doorgeven: Soms duurt het echter langer voordat alle gevolgen zichtbaar zijn. Preventie houdt nooit op. Een stalen spijker brandt niet, maar basisveiiligheid wel.

  HYDRAULICS OF SPILLWAYS AND ENERGY DISSIPATORS PDF

Welke taak heeft een Arbodienst? De 15 minuten waarde mag maximaal 4 maal per dag bereiktworden.

In het vorigehoofdstuk hebben we gezien dat er gevaarlijke gassen kunnen ontstaanwanneer een zuur met bepaalde stoffen in aanraking komt. Veel bedrijven en instellingen eisen van hun onder- aannemer dat basisvfiligheid over het VCA-certificaat beschikken om werkzaamheden voor hen uit te voeren.

De verspreiding van een gas of damp in een ruimte kan plaatsvinden: Een exacte definitie van het begrip bkek wordt hiermee: Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen te wijzigen. Het symbool voor bijtende stoffen.

Hoe zit het methet ontwerp? Vaak is het nodig dat iemand vervolgens ook controleert of menzich aan de getroffen maatregelen houdt. Het symbool voor giftige stoffen. Waar nodig worden technische details en zeer specifieke voorschriftenverder uitgewerkt in de Arbo-regeling.

Bij een verhoging van het normalezuurstofpercentage neemt niet alleen het brandgevaar aanzienlijk toe, het verbrandingsproces verloopt danook vele malen sneller. Giftige stoffen kunnen bij opname ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Volgens de Domino-theorie van Heinrich en Lateiner is de directe oorzaak van onveilige handelingen ensituaties: Hij laat per ongeluk eenbaksteen vallen.

Schuim vormt een laagje op de brandbare stof en zorgt er zo voor dat de zuurstof toevoerwordt afgesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ramp in de kerncentrale in Tsjernobyl.